ALGEMENE VOORWAARDEN

 

RT NIGHT RUN 2024 – individueel

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Evenement: een hardloopevenement die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren Evenement: RT Nightrun
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 5. Organisator: RT 127
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. 

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon en inschrijving is verplicht voor alle personen vanaf 18 jaar.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met vals ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
 4. Het overdragen van een Overeenkomst aan een derde is mogelijk tot 1 dag voor het Evenement, na toestemming van de Organisator en tegen een vergoeding van administratiekosten á €3,-.
 5. Indien een Deelnemer door eigen handelen is verhinderd aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
 6. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief bestelde extra’s en/of betalingen voor het goede doel en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.
 7. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet kan doorgaan, zal de Organisator, indien een verzekering daar niet in voorziet, binnen een redelijke termijn, het ontvangen inschrijfgeld en eventuele betaalde extra’s voor de Deelnemer als nog trachten te compenseren. Hierover zal de Organisator zo snel als mogelijk de Deelnemer informeren. Uitzonderingen hierop zijn, niet uitsluitend en onder andere: een eventueel extra gekocht T-Shirt en donatie aan het officiële goede doel in relatie tot het Evenement. Deze worden niet gecompenseerd, het T-shirt kan wel worden verkregen door de Deelnemer. De donatie aan het goede doel, komt integraal ten goede van het goede doel. Overige uitgaven, kosten enzovoort worden in geen geval vergoed aan de Deelnemer.
 8. Op de dag van het Evenement: De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen compensatie van het inschrijfgeld en eventuele extra’s plaats.
 9. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten, anders dan het inschrijfgeld en de betaalde extra’s die op grond van artikel 2 lid 7 wel voor vergoeding in aanmerking komen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. COVID-19 is een uiterst besmettelijk virus dat kan leiden tot ernstige ziekte en overlijden. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. Aanwezigheid op het Evenement is volledig vrijwillig en op eigen risico van de Deelnemer, en houdt aanvaarding in van de risico’s met betrekking tot blootstelling aan COVID-19 en eveneens met betrekking tot blootstelling aan een andere besmettelijke ziekte, waaronder verstaan elke ziekte veroorzaakt door een infectieuze en/of giftige stof die optreedt door directe of indirecte overdracht van deze stof door een besmet persoon, dier of zaak. De Organisator is niet aansprakelijk ingeval van het oplopen van besmetting door COVID-19 of andere ziekte naar aanleiding van deelname aan of aanwezigheid op het Evenement.
 3. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 4. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 5. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 7. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.
 8. Het evenement vindt plaats op de openbare weg, wat betekend dat er geen afgezet parcours is. Deelnemer verklaart zich bekend met geldende verkeersregels en zal zich hieraan houden. Op delen waar verkeersregelaars staan, dienen aanwijzingen ten alle tijden opgevolgd te worden. 

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

Organisator

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand en worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking 2016/679 van 27 april 2016 i.v.m. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerking. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet.

Hulpdiensten en andere overheidsinstellingen

Tijdens het Evenement zijn verschillende hulpdiensten actief om in geval van gezondheidsproblemen van de Deelnemer eerste hulp of andere zorg te verlenen. Organisator behoudt zich het recht voor gegevens van de Deelnemer aan hulpdiensten te verstrekken en/of van deze hulpdiensten op te vragen op het moment dat er zorg verleend dient te worden aan de Deelnemer in kwestie door betrokken hulpdienst(en). Denk hierbij aan persoonsgegevens van de Deelnemer zelf en het noodnummer wat bij het Evenement eventueel kan opgegeven worden, of startnummers. Onder hulpdiensten worden verstaan het Rode Kruis, ambulance, ziekenhuis, politie en brandweer. Organisator behoudt zich tevens het recht voor gegevens van de Deelnemer te verstrekken aan overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties voor redenen van volksgezondheid, bijvoorbeeld in het kader van bron- en contactopsporing dat een essentieel onderdeel is van de overheidsmaatregelen bij de uitbraak van een ziekte zoals COVID-19 en de bestrijding van de verdere verspreiding hiervan, en welk proces personen moet opsporen die eventueel in contact kwamen met besmette personen zodat deze in quarantaine gaan en eventueel getest worden.

 

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.